The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To coco: Pijus (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=608160)

josepmarin 04-19-2008 07:28 PM

To coco: Pijus
 
Totalment d'acord amb aquesta apreciació i amb el símil del personatge. La veritat és que el nuvi coneix aquest senyor, i va aconseguir que els casés. Tanmateix, aquest casament familiar em va permetre fer aquestes fotos i les que ja vaig presentar de les vistes des de la terrassa de l'hotel Grand Marina al WTC, on es va fer l'aperitiu, i les del vespre amb Montjuďc, després de dinar al mateix hotel.
Grŕcies pel comentari.
Salut
Josep


All times are GMT. The time now is 08:27 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.