The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To tjanze: reply (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=706021)

obluette 01-04-2009 08:29 PM

To tjanze: reply
 
Živjo.

Hvala za komentar. Šele ko si omenil stavbo na desni sem opazil da res malenkost izstopa iz celotne kompozicije..hvala za nasvet :)

Lep pozdrav,Dušan.


All times are GMT. The time now is 08:22 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.