The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ophelcia: :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=763172)

kingurek 07-17-2009 07:41 PM

To ophelcia: :)
 
Tak tak to jest Śląsk - choć ciężko w to uwierzyć na Śląsku poza krajobrazem księżycowym po kopalniach i hutach naprawdę jest co oglądać :)

Pozdrawiam z pogranicza Śląska i Małopolski :)


All times are GMT. The time now is 05:22 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.